Par PII "Ābelīte"

 

 

Esam privileģēti ar

DABAS SKAISTUMU,

kas mūs apņem savā krāšņajā rotā

jebkurā gadalaikā - gan priecējot sirdi,

gan arī dāvājot iespēju

veldzēties parka un meža brīnumos,

tādējādi paverot

visplašākās iespējas:


 • garākās pastaigās daudz vērot, pētīt un atklāt ko jaunu;
 • rast interesantas un radošas nodarbes ar dabas materiāliem;
 • nodrošināt bērniem aizraujošas fiziskās aktivitātes (kā veselību veicinošu un nostiprinošu faktoru);
 • kā arī varam lepoties ar zaļojošiem un plašiem rotaļu laukumiem, kuru labiekārtošana aizvien turpinās.


Savā bērnudārzā uzņemam ~115-120 bērnus no 1,5 - 7gadu vecumam 6 grupās.

Tā " Ābelīte"  savos zaros šūpo, auklē un lolo:

Trīs jaunākā vecuma bērnu grupiņas:

  

 

 

 

 


 
Un trīs vidējā/ vecākā vecuma

bērnu grupiņas:


 

 

 

 

 

 


 

 

  

 

 Mūsu audzēkņi apgūst zināšanas integrētu ROTAĻNODARBĪBU veidā, pilnveidojot prasmes un iemaņas praktiskā darbībā, licencētas (licences Nr. V-6649) Vispārējās pirmsskolas izglītības programmas ietvaros (licenci skatīt sadaļā - Par iestādi - Licence programmai)

 

Mācību mērķis un uzdevumi atbilstoši Pirmsskolas izglītības mācību satura programmai

Mācību mērķis: sekmēt bērnu vispusīgu un harmonisku attīstību, ievērojot viņu attīstības likumsakarības un vajadzības dzīvei nepieciešamo zināšanu un prasmju apguvē, pamatojoties uz pozitīvas attieksmes veidošanu un mācīšanos darot.

Mācību uzdevumi: radīt iespēju katram bērnam atbilstoši viņa dotumiem un spējām

 • sekmēt emociju un jūtu, uzmanības, uztveres, domāšanas un atmiņas attīstību praktiskā un radošā darbībā;
 • veidot individuālo pieredzi par sevi un apkārtējo vidi kopsakarībās;
 • veicināt pozitīvas attieksmes veidošanos pret sevi, līdzcilvēkiem, apkārtējo vidi un Latvijas valsti;
 • izjust kustību prieku un attīstīt fiziskās īpašības;
 • bagātināt vārdu krājumu, apgūt klausīšanās un runāšanas prasmes, apgūt lasīšanas un rakstīšanas prasmju pamatus;
 • veidot matemātiskos priekšstatus daudzveidīgās darbībās;
 • attīstīt sensorās spējas un izziņas intereses apkārtējās vides iepazīšanā;
 • veicināt iztēles un radošo spēju attīstību, izmantojot muzikālās un tēlotājdarbības radošās pašizpausmes līdzekļus;
 • darboties radošā pašizpausmē, attīstot roku sīko muskulatūru un apzinotie sava veikuma nozīmīgumu.

 

Izglītības satura apguvei izmantojam šādus INTEGRĒTOS MĀCĪBU PRIEKŠMETUS:

Latviešu valoda (valodas attīstīšana un orientēšanās apkārtnē, runas attīstīšana, iepazīstināšana ar literatūru un folkloru, rakstītprasmes un lasītprasmes veidošana);

Dabaszinības (valodas attīstīšana un orientēšanās apkārtnē, sensoro spēju attīstīšana, darbības ar priekšmetiem, iepazīstināšana ar dabu);

Matemātika (sensoro spēju attīstīšana, konstruēšana, matemātisko priekšstatu veidošana, matemātika);

Sociālās zinības un ētika (valodas attīstīšana un orientēšanās apkārtnē, sociālo prasmju attīstīšana, darbības ar priekšmetiem, iepazīstināšana ar apkārtni un sabiedriskās dzīves norisēm);

Mūzika;

Fiziskā izglītība un veselība (kustību attīstība);

Vizuālā māksla (sensoro spēju attīstīšana, darbības ar priekšmetiem, tēlotājdarbība, zīmēšana, gleznošana, veidošana);

Mājturība un tehnoloģijas (tēlotājdarbība, mājturība, rokdarbi, aplicēšana, konstruēšana)

 

Rotaļnodarbības esam sakārtojuši tā, lai bērni katru dienu mūzikas pavadījumā varētu darboties zālē mūzikas vai fiziskās attīstības skolotājas vadībā.

Muzikālās nodarbības jau no agrīna vecuma kalpo mazajiem ne tikai dziedātmācīšanas, ritma izjūtas, klausīšanās, kustību un citu iemaņu attīstībai, bet arī bērna individualitātes un emocionālajai attīstībai.

Mūzikas nodarbībās bērni apgūst dziedāšanu, mūzikas klausīšanos, ritma rotaļas, skaņu rīku un instrumentu spēli, muzikāli ritmiskās kustības, rotaļas un dejas.

Īpaša nozīme bērna attīstībā ir rotaļām. Nepieciešamība iejusties kādā lomā attīsta bērna fantāziju, empātijas spējas (spējas pārdzīvot, iejusties cita tēlā, just līdzi). Partnera izvēle veido iemaņas darboties pāros, kolektīvā. Savukārt rotaļas noteikumu izpilde attīsta gribu un veicina bērnu apzinātu pašdisciplīnu. Aktīva dziedāšana vai mūzikas klausīšanās attīsta emocionalitāti, bērna uztveres spējas, atmiņu, domāšanu un iztēli. Cenšanās precīzi savienot dziesmas melodiju un tekstu, dziedāt ritmiskā vienotībā un unisonā, kustību koordinācija prasa lielu uzmanību, labas novērošanas un atdarināšanas spējas. Dziesmu un rotaļu izpildīšana sekmē bērna muzikālās atmiņas attīstību.

Vismazākajiem bērniem instrumentu spēle tiek apvienota ar rotaļas, dejas elementiem. Lasot pasakas, dzejolīšus, izmantojam dažādus skaņu efektus ar skaņu rīkiem.

Jo bagātāka bērna pieredze un līdz ar to attīstītāka valoda, jo bagātāka bērna iztēle.

Viss, ko bērns redz, dzird un sajūt, ir viņa turpmākās iztēles, jaunrades bāze - bērns uzkrāj materiālu, kuru vēlāk izmantos viņa fantāzija.

 Sporta rotaļnodarbībās tiek ievērotas bērnu vecumposma īpatnības, kā arī katra bērna individualitāte, kas veicina labprātīgu iesaistīšanos sporta nodarbībā.

Mūsu ikdiena sākas ar rīta vingrošanu pirms brokastīm. Rīta vingrošanas galvenais uzdevums ir organisma norūdīšana, stājas veidošana, kustību koordinācijas attīstīšana un veselības nostiprināšana.

Pirmsskolas vecuma bērnu fizisko attīstību raksturo viņu prasme veikt daudzveidīgas pamatkustības - soļošana, skriešana, lēkšana, mešana, rāpošana, līdzsvara saglabāšana. Sporta nodarbībās apgūstot un nostiprinot šīs kustības, bagātinās bērnu kustību pieredze. Rezultātā kustību prasmes kļūst par iemaņām, kuru izpildei nav vajadzīga piepūle, iemaņas kļūst noturīgas.

Katrā sporta nodarbībā bērniem kā pārsteiguma moments, tiek organizēta kustību rotaļa.

Kustoties bērns norūda organismu, aug spēcīgāks un nostiprina veselību. Vesels bērns ir dzīvespriecīgs, aktīvs, grib darboties, uzzināt un izpētīt ko jaunu.

                                               

Mūsu pirmsskolas izglītības iestādē laika gaitā ir izveidojušās daudzas stabilas TRADĪCIJAS (kurām aizvien pievienojas arī jaunas):

Svinīga Zinību dienas atzīmēšana, 1.septembrī uzsākot katru jauno mācību gadu;

Dažādi gadskārtu ieražu svētki (Miķeļi, Mārtiņi, Sveču diena, Meteņi, Lielā diena, Vasaras saulgrieži);

Kopēji bērnudārza ģimeniskie svētki (Ziemassvētki, māmiņu/ģimenes diena, sagatavošanas grupas izlaidums);

Katras grupiņas ietvaros rīkotās Vecāku dienas (kā atvērto durvju dienas - ar iespēju vērot, piedalīties un līdzdarboties bērnu ikdienā) un tematiskās Vecvecāku pēcpusdienas;


Dažādi tematiskie pasākumi ar teatralizētiem uzvedumiem vai sportiskajām aktivitātēm (Latvijas dzimšanas dienas svinības, Lieldienas, Olimpiskā diena);

Piedalamies arī pašvaldības, drošības dienestu, bibliotēkas, ZAAO, kā arī citu uzņēmumu un organizāciju piedāvātajos konkursos;

Aptuveni reizi mēnesī  pie sevis bērnudārzā uzņemam viesmāksliniekus ar izglītojoši audzinošām muzikālām koncertprogrammām un teātra izrādēm.

                                                                        

                                                     

Savā kolektīvā esam patiesi lepni par tik izteikto paaudžu pēctecību kā darbinieku, tā arī audzēkņu vidū.

Meklēt

Lietotāji tiešsaistē

Klātienē 108 viesi un nav reģistrētu lietotāju

Autorizācija